• en
023 - 549 33 23

Algemene voorwaarden Asco Sports Inc.

Asco Sports Inc., gevestigd te Velsen-Zuid met kvknr. 35024423 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Paintball Spaarnwoude.

Artikel 1. Toepassing van deze voorwaarden:

1a. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Paintball Spaarnwoude en opdrachtgever waarop Paintball Spaarnwoude deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken. 

1b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Paintball Spaarnwoude, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst:

2a. Paintball Spaarnwoude zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren. 

2b. Paintball Spaarnwoude heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst:

3a. Het aantal personen kan schriftelijk tot uiterlijk 48 uur van tevoren worden verminderd met een maximum van 10%, gebeurt dit niet dan bent u gebonden aan het opgegeven aantal personen.

3b. Wijzigingen in uw reservering kunnen invloed hebben op datum en aanvangstijd van uw boeking.  
 

Artikel 4. Opzeggen of wijzigen:

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

4a. Bij opzegging door de opdrachtgever, na schriftelijke overeenkomst, is deze in ieder geval verschuldigd:

* Tot 14 dagen voor aanvang kan de opdrachtgever kosteloos verplaatsen; 

* Bij volledig annuleren van uw reservering worden er administratiekosten á € 35,- exclusief 21% BTW in rekening gebracht;

* 50% van het overeengekomen totaal bedrag (zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging) bij opzegging vanaf 14 dagen voor de aanvang van de overeengekomen reservering;

* 75% van het overeengekomen totaal bedrag (zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging) bij opzegging tot 48h voor de aanvang van de overeengekomen reservering;

4b. Opzegging is niet mogelijk vanaf 48h voor aanvang van een overeengekomen evenement, zodat te allen tijde 100% van het overeengekomen totaal bedrag, zoals blijkt uit de factuur, offerte of bevestiging, door opdrachtgever verschuldigd is. Wanneer door overmacht het noodzakelijk is om het evenement te verplaatsen naar een andere datum verzoeken we de opdrachtgever dit mondeling te bespreken.

Artikel 5. Ontbinding van de overeenkomst:

5a. Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever bevestigde opdracht, kan slechts schriftelijk geannuleerd worden. 

Artikel 6. Gebreken, klachttermijnen:

6a. Klachten over de verrichte werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever schriftelijk of via email worden gemeld aan Paintball Spaarnwoude. 

6b. Indien een klacht gegrond is, zal Paintball Spaarnwoude haar uiterste best doen om de klant tegemoet te komen.

Artikel 7. Betaling:

7a. Wij vragen om een betaling vooraf. In verband met de drukte vragen wij u per omgaande te betalen (tenzij anders vermeld), anders kan het zijn dat uw gekozen tijdstip niet meer beschikbaar is. 

Artikel 8. Incassokosten:

8a. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

8b. Indien Paintball Spaarnwoude aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Consumpties: 

9a. Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties en/of paints te gebruiken. Met uitzondering op een eigen taart bij verjaardagsfeestjes.

Artikel 10. Exclusiviteit: 

10a. Indien u met minder dan 16 personen boekt behouden wij het recht uw groep samen te laten spelen met een andere groep.

Artikel 11. Paints:

11a. De paints zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar op andere personen.

Artikel 12. Kortingsbon:

12a. Indien opdrachtgever in bezit is van een waardebon/kortingsbon dient deze vooraf kenbaar te worden gemaakt bij het maken van de reservering en deze is persoonsgebonden. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13a. Paintball Spaarnwoude is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, diefstal of ongeval aan goederen of personen bij huur of verblijf op onze accommodaties.

Artikel 14. Instructies

14a. Elke deelnemer aan de Paintball Spaarnwoude activiteiten heeft zich vooraf op de hoogte gesteld van de instructies die gelden voor de activiteiten waaraan zal worden deelgenomen.

 

Artikel 15. Milieuvervuiling

15a. Het is voor elke bezoeker ten strengste verboden om confetti in enige vorm te verspreiden op het terrein van Paintball Spaarnwoude. 

15b. Verpreid u confetti op het terrein van Paintball Spaarnwoude geldt er een schoonmaakvergoeding van € 75,-.Wij adviseren de groep om stevig schoeisel en vrijetijdskleding aan te trekken.

Let op: geen waardevolle spullen achterlaten in de auto!!

Bel nu!   023 - 549 33 23